Privacyverklaring

Privacyverklaring

CashKompas verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement leggen we uit wat wij met uw persoonsgegevens doen. CashKompas verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Gedragscode voor (beschermings)bewindvoering.

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en uw burgerservicenummer (BSN). CashKompas legt uw persoonsgegevens vast in het kader van de uitvoering van bewindvoering, mentorschap, curatele en afwikkeling nalatenschappen. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens

Gebruik van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens voor de communicatie met de overheid. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of bankinstanties. Soms gebruiken wij persoonsgegevens voor klanttevredenheidsonderzoeken. U kunt het gebruik van uw gegevens door ons in dat verband beperken.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Bovendien bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Voor een goede dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend en indien noodzakelijk aan gemeenten, ketenpartners, kantonrechter, schuldeisers en Bureau Krediet Registratie (BKR). Het verstrekken van uw gegevens aan derden gebeurt uiterst zorgvuldig. Verstrekking van uw persoonsgegevens anders dan nodig voor onze dienstverlening zal alleen plaatsvinden indien een verzoek om informatie gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.

Meldingen CBP

We hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

CashKompas t.a.v. de Afdeling klachtenafhandeling
Postbus 442
6130 AK Sittard

onder vermelding van ‘Verzoek tot Inzage/Correctie/Verzet/Verwijdering’. U ontvangt binnen acht weken een reactie.